Adatkezelési tájékoztató́
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető̋ legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatókról, ha ezt írásban kéri az hello@multiplyit.io címen. A személyes adatok törlését az hello@multiplyit.io címen lehet kérni.

Bevezetés

AMultiplyIT Kft (a továbbiakban: Szolgáltató́, adatkezelő̋) aláveti magát a következő̋ tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló́ 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, továbbá́ telefonon, faxon, vagy e- mailen érdeklődő̋ személlyel; a továbbiakban: felhasználó́) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező̋. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartalmáról tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető̋ akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aranytalan költséggel járná, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából szükséges, vagy

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes

  adatok védelméhez fűződő̋ jog korlátozásával arányban áll.
  A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Amennyiben az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon, vagy telefonon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
  g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

  Értelmező̋ fogalmak (3.§)

 1. érintett/Felhasználó́: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható́ természetes személy;

 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható́ adat – különösen az érintett neve, azonosító́ jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző̋ ismeret -, valamint az adatból levonható́, az érintettre vonatkozó́ következtetés;

 3. különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó́ személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó́ személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő̋ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá́ vonatkozó́ személyes adatok teljeskörű̋ vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszünését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 6. adatkezelő̋: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező̋ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértvé a felhasznált eszközt) vonatkozó́ döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, igy különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tarolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszképp), rögzítése;

 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő̋ hozzáférhetővé tételé;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő̋ ̋hozzáférhetővé́ tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné́ tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé́ nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosítójelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosítójelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő̋ korlátozása céljából;
adat megsemmisítés: az adatokat tartalmazó́ adathordozó́ teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó́ technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtáshoz alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogiszemély, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező̋ szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértvé a jogszabály rendelkezése alapján történő̋ szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó́ szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő̋ közérdekű̋ adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó́ szerv, amely- ha az adatfelelős nem maga teszi közzé́ az adatot- az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadikszemély: olyan természetes, vagy jogiszemély, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező̋ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

 1. Személyes adat akkor kezelhető̋, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló́ célból elrendeli.

 2. Személyes adat kezelhető̋ akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aranytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  a) az adatkezelőre vonatkozó́ jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő̋ jog korlátozásával arányban áll.

 3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem kepés hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú́ érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető̋ közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetők.

 4. A 16. életévét betöltött kiskorú́ érintett hozzájárulását tartalmazó́ jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 5. Ha a hozzájáruláson alapuló́ adatkezelés célja az adatkezlővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a személyes adatok kezelése, az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő̋ adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó́ igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő̋ rendelkezésének hiányában

  • a rá́ vonatkozó́ jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a

   személyes adatok védelméhez fűződő̋ jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

   Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

   1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető̋. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

   2. Csak olyan személyes adat kezelhető̋, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésre alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető̋.

   Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

   A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható́. Az érintettel akkor helyreállítható́ a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabdságról szóló́ 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni az online ingatlan marketing szolgáltatást, mint adatkezelés körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak isḿertetése.

́ ̋́
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználó neve, Felhasználó telefonszáma, Felhasználó e-mail címe, ingatlan

megtekintésre vonatkozó́ egyéb információk, egyéb személyes adatok, Ingatlan címe (település, került, utca, házszám), egyéb

megjegyzés, a megtekintés időpontja, megbízáskori IP cím.

 1. Az érintettek köre: A weboldal összes felhasználója, illetve a weboldalon online űrlapon eseti ingatlan megtekintést kérő̋ valamennyi

  érintett, valamint a telefonon, illetve bármely egyéb módon eladó́ ingatlan után ̋érdeklődők.

 2. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató́ a weboldal teljes körű̋ használata, az online ingatlan marketing szolgáltatás működtetése céljából

  kezeli a Felhasználok személyes adatait.

 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat 12 hónapig őrzi meg, majd törlésre kerülnek.

 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai, illetve a az

  adatkezelővel munkavégzésre irányuló́ jogviszonyban álló́ partnerei kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi

  elérhetőségen tudja az érintett kezdeményezni:

  o – e-mail útján hello@multiplyit.io e-mail címen.

 6. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó́ hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus

  kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő̋ szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló́ 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató́ a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő̋ szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtáshoz és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Telefonos hangrögzítés, regisztráció́, szolgáltatás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló́ 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni az online ingatlan marketing szolgáltatás, mint adatkezelés körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ism̋́ertetése.

  ́

 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználó neve, hangja, Felhasználó telefonszáma, Ingatlan címe (település, kerület,

  utca, házszám), egyéb személyes adatok, az Ingatlan megtekintéssel kapcsolatos egyéb adatok.

 3. Az érintettek köre: Telefonhívással eladó́ ingatlan után érdeklődő̋ valamennyi érintett.

 4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató́ telefonos/online ingatlan marketing szolgáltatás céljából kezeli a Felhasználok

  személyes adatait.

 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat 12 hónapig őrzi meg, majd

  automatikusan törlésre kerülnek.

 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő következő̋

  munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: adatrögzítők, ügyintézők, a Szolgáltató́ által a szolgáltatás sikeres

  teljesítése érdekében igénybe vett szerződéses partnerei.

 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon

  tudja az érintett kezdeményezni:

  o – e-mail útján hello@multiplyit.io e-mail címen.

 8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó́ hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése.

 9. Egyéb tudnivalók a telefonos hangrögzítéssel kapcsolatban:

  o – A beszélgetés kezdetekor Szolgáltató́ tájékoztatja az Felhasználót arról, hogy rögzíti a felvételt és, hogy hol tudja pontosan elolvasni a hangrögzítésre vonatkozó́ jelen adatkezelési tájékoztatót.
  o – Szolgáltató́ a Felhasználó́ számára biztosítja, hogy az erre vonatkozó́ kérése esetén a hangfelvételt visszahallgathassa, illetve arról másolati példányt kapjon, összhangban a 213/H/2009. számú́ Adatvédelmi biztosi állásfoglalással.
  o – Szolgáltató́ lehetőséget biztosít a hangrögzítés nélküli ingatlan megtekintés szervezésére, az online felületén. Cookie-k (sütik) kezelése
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló́ 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie
  adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 1. A „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie- k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Felhasználókról a Szolgáltató olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el

 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a

  honlapok látogatásának befejezéséig tart. Más cookie nem kerül használatra.

 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a

  fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők

  Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az

  elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az

  információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 9. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a Felhasználó böngészőjének, majd azt a

  böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, mikor a Felhasználó visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Szolgáltató a cookie- knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert a Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldal és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

 10. A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookie- kat, vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k:

  a, AdWords remarketing (adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre szabása;kezelt,adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/ 2407785?hl=hu )
  b, Facebook remarketing (adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör:http://hu- hu.facebook.com/help/cookies/ )
  c, Facebook konverziókövetés (adatkezelés célja: Facebook hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör:http://hu- hu.facebook.com/help/ cookies/ )
  d, Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage) )
  e, Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (adatkezelés célja: Az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)

 11. A Weboldal látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépére (vagy a weboldal, vagy a weboldal megjelölt partnereinek Adwords, Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján a böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie- kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük a Felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie- k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a weboldalon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is) partnereinek weboldalain.

 12. A Felhasználó itt tilthatja le a Google hirdetések cookie-ját: http://www.google.hu/privacy_ads.html, valamint a külső szolgáltatók cookie-ját pedig itt: http:// www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

 13. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveket itt találja: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

 14. A szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a Szolgáltató egyes – a Felhasználó által használt –

  szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik

  személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

 15. A Weboldal és mobilalkalmazások külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen

  linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelőségét kizárja. Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Felhasználó hozzájárulása.

Hírlevél, DM tevékenység

page4image1036293600 page4image1036294016 page4image1036294304

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél- küldés adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

 6. Az érintettek köre: az „eztkeresem” szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

 7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az

  aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a

  leiratkozásig tart az adatkezelés.

 9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai –

  munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5.§(1)bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető

  feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
  A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Facebook

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

 3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy

  magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek

  adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és

  jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

 5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok

  törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/ about/privacy/)

 6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Adattovábbítás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni az adatkezelő adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre: Felhasználó neve, Felhasználó címe, ingatlan megtekintésre vonatkozó egyéb információk, cím (település, került, utca, házszám).

 3. Az érintettek köre: Az online ingatlan értékesítési szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

 4. Az adatkezelés célja: Online ingatlan értékesítési szolgáltatás teljesítése.

 5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat 12 hónapig őrzi meg, majd automatikusan törlésre kerülnek.

 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai –

  munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a fenti adatkezelőtől a személyes

  adatainak mielőbbi törlését, a hello@multiplyit.io elérhetőségen.

 8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatbiztonság (7.§)

 1. Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

  szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 3. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

  nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika

  megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 4. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor

  tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 5. Az adatkezelő az adatok biztonságáról az alábbi intézkedéssel gondoskodik:
  o – a személyes adatokat a NameCheap által szolgáltatott külön szerveren tárolja, melyet o – jelszó és felhasználónév véd,
  o – a szerveren folyamatos frissítésű vírus- és spamírtó fut, o – a szerver helyisége zárható,

Az érintettek jogai (14.-19.§)

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
  információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlésiránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az

Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése

érdekében.

 1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon

  belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti

  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés(22.§)

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-

  a)

 • – 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • – 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • – 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

  Hatályos: 2020. december hó 20. napjától