Általános Szerződési Feltételek

Az MultiplyIT alkalmazás igénybe vételével és használatával az www.admi.multiplyit.io  URL címen elérhető weboldalakon keresztül (“Szolgáltatás”), a szolgáltató MultiplyIT Kft. (“Szolgáltató”), és Ön (“Felhasználó”) az alábbi szerződéses feltételekről és kondíciókról állapodnak meg (“Általános Szerződési Feltételek”).

Minden új funkció, mely kiegészíti vagy fokozza a jelenlegi Szolgáltatást, ideértve az új eszközök és erőforrások elérhetővé tételét, automatikusan az Általános Szerződési Feltételek alá tartoznak. A Szolgáltatás folytatólagos használatával Felhasználó elfogadja az ilyen jellegű változtatásokat. Bármely szerződéses feltétel megszegése a Felhasználó felhasználói hozzáférésének megszűnését eredményezi. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére használhatja.

1.

Felhasználó felhasználói hozzáférés feltételei

 1. 1.1.  Felhasználó köteles megadni teljes nevét, egy érvényes e-mail címet, és minden egyéb, a folyamat során kért információt a regisztráció sikere érdekében.

 2. 1.2.  Felhasználó belépési nevét csak egy személy használhatja – egy bejelentkezés megosztása több személy között nem megengedett. Felhasználó annyi belépési nevet generálhat, amennyi hozzáférésre szüksége van.

 3. 1.3.  Felhasználó felelős a felhasználói hozzáféréséhez tartozó belépési nevének és jelszavának védelméért. A Szolgáltató nem lehet és nem lesz felelős semmilyen Felhasználót ért kárért, mely a fenti biztonsági előírás be nem tartásából fakad.

 4. 1.4.  Felhasználó felelős minden a Nyilvántartó rendszerben az általa közzétett tartalomért és tevékenységért (még akkor is, ha a tartalmat olyan más felhasználó töltötte fel, aki a Felhasználó előfizetése által jogosult a MultiplyIT rendszer használatára).

 5. 1.5.  Felhasználó nem használhatja a szolgáltatást illegális vagy jogosulatlan célra. Felhasználó a Szolgáltatás használatával nem sértheti a rá vonatkozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvény).

Díjak és fizetés

 1. 2.1.  A Szolgáltatás érvényes bankkártyával vagy banki átutalással fizethető ki.

 2. 2.2.  Felhasználó felelőssége, hogy a díjcsomag díját kifizesse a kiállított elektronikus

  számlán szereplő határidőig.

 3. 2.3.  A Szolgáltatási periódus 30 napos és a megfizetett díj visszatérítése nem lehetséges. Tört

  hónapra vagy szolgáltatás módosításra sem jár díj visszatérítés.

 4. 2.4.  Ha a Felhasználó a Szolgáltatás díját nem fizeti meg legkésőbb a Szolgáltatási periódus

  lejáratát követő  napig, akkor a felhasználói hozzáférés az Üzletszabályzat alapján korlátozásra vagy törlésre kerül.

Törlés és megszűntetés

 1. 3.1.  Felhasználó felelős felhasználói hozzáférésének a megszüntetéséért. Felhasználó felhasználói hozzáférését bármikor megszüntetheti egy az hello@multiplyit.io címre megküldött e-mailben történt jelzéssel.

 2. 3.2.  A megszüntetés alkalmával minden a Felhasználó által feltöltött és rögzített tartalom véglegesen törlésre kerül. A törölt információk visszaállítására a továbbiakban nincs lehetőség.

 

A Szolgáltatás és árainak módosítása

5.

 1. 4.1.  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, és időről időre módosíthatja / frissítheti a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét), külön értesítéssel, vagy értesítés nélkül.

 2. 4.2.  A Szolgáltatás ára, beleértve, de nem kizárólag a havi előfizetési díjak, 30 napos előzetes értesítés után változhatnak. Ilyen értesítés bármikor adható a Felhasználó email címére történő megküldéssel vagy a Szolgáltatáson belüli közzététellel.

 3. 4.3.  Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó, vagy bármely harmadik személy által, a Szolgáltatás árazásának vagy bármilyen egyéb módosításának kapcsán.

Szerzői jog és tulajdonjogok

 1. 5.1.  Szolgáltató nem tart igényt a Felhasználó által a Szolgáltatásban feltöltött anyagok szellemi tulajdonjogára. Felhasználó profilja és feltöltött anyagainak szellemi tulajdonjoga Felhasználóé marad.

 2. 5.2.  A Szolgáltatás kinézete, felépítése, grafikai elemei és azok elrendezése, működési folyamatai a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és mint olyan szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató minden jogát fenntartja. Felhasználó nem sokszorosíthatja, nem másolhatja, és nem használhatja fel újra egyetlen részét sem a programkódnak, vagy bármely vizuális design elemeknek és működési mechanizmusoknak a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül.

Bizalmas információk

Minden, a Felhasználóra vonatkozó valószínűsíthetően bizalmas információt, vagy amely információk tekintetében a Felhasználó egyértelműen jelöli a bizalmasságot, Szolgáltató a legszigorúbb titoktartás mellett kezeli, és azt a Szolgáltató nem hozza nyilvánosságra és nem használja fel. Kivételt képeznek azok az esetek melyeknél a nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás ésszerűen szükséges a Szolgáltatás teljesítéséhez, és erre Szolgáltató írásbeli engedélyt kapott az Felhasználótól. Az adatkezeléssel kapcsolatos részleteket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A felelősség korlátozása

Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató semmiképpen nem vonható felelősségre az előre nem látható bárminemű kárért vagy veszteségért, illetve elmaradt haszonért, az üzletmenet megszakadásáért, számítógép meghibásodásért, üzleti információ elvesztéséért, vagy egyéb veszteségért, mely a Szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából ered, még akkor sem, ha Szolgáltatót értesítették a lehetséges károkról. Felhasználó egyetlen és kizárólagos jogorvoslata a vitás ügyekben a Szolgáltatás Felhasználó által történő felmondása. A Szolgáltató közvetlen vagy közvetett felelősségvállalása a Szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a Felhasználó által a Szolgáltatásért fizetett mindenkori havi díjat.

 

Általános feltételek

 1. 8.1.  Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használhatja.

 2. 8.2.  Vis major: Szolgáltató nem vonható felelősségre bármilyen, a Szolgáltatás bárminemű nem teljesítése vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az ilyen késedelmet előre nem

  látható események vagy körülmények okozták.

 3. 8.3.  Technikai támogatás e-mailben biztosított. E-mail cím: hello@multiplyit.io Technikai

  támogatás minden munkanapon (kivétel az ünnepnapok és hivatalos munkaszüneti napok)

  10.00-től 18:00 óráig érhető el.

 4. 8.4.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás működtetéséhez Szolgáltató igénybe

  veheti harmadik fél szolgáltatásait, úgy mint: hosting hardware, software, hálózati elem

  beszállítók és egyéb technológiai szolgáltatók.

 5. 8.5.  Felhasználó nem módosíthatja, adaptálhatja és nem törheti fel a Szolgáltatást vagy nem

  készíthet a jelen szolgáltatás működési elvéhez, kinézetéhez hasonló alkalmazást, melyet

  jelen Szolgáltatással kapcsolatba hozhatnak.

 6. 8.6.  Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül nem

  reprodukálja, másolja, értékesíti, viszont eladja vagy hasznosítja a Szolgáltatás részeit vagy

  egészét.

 7. 8.7.  Szolgáltató saját belátása szerint megteheti, de nem köteles, annak a tartalomnak és

  Felhasználói hozzáférésnek az eltávolítására, mely jogellenes, sértő, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, obszcén vagy más módon kifogásolható, vagy sérti bármely fél szellemi tulajdonának vagy jelen Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit.

 8. 8.8.  Szolgáltató bármely Ügyfele, alkalmazottai, tagjai vagy tisztviselői ellen bármilyen szóbeli, fizikai, írásbeli vagy más visszaélés (beleértve jogsértő viselkedést) a Felhasználói hozzáférés azonnali megszüntetését eredményezi.

 9. 8.9.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai feldolgozása és továbbítása, beleértve a Felhasználó tartalmait, különböző hálózati csomópontokon keresztül történhet, így a továbbítás az adatokon az adattovábbítás miatt szükséges műszaki követelményeknek megfelelő módosítások jöhetnek létre.

 10. 8.10.  A Szolgáltatás igénybevételével az Általános Szolgáltatási Feltételekben (Üzletszabályzat) foglalt feltételek lépnek életbe Felhasználó és Szolgáltató között. A felek közötti szerződés, a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Általános Szolgáltatási Feltételek (Üzletszabályzat) együttesen alkotják Felhasználó és Szolgáltató közötti jogviszony tartalmát a Szolgáltatás használatával kapcsolatosan. Bármely eltérés esetén elsősorban a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.